Gyakran ismételt kérdések

Az itt olvasható információk kizárólag tájékoztató jellegűek. További információk a jogi nyilatkozat alatt.

 

1. Mi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás?

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 27. pontja alapján "hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás”. A kötelezően igénybe veendő szolgáltatás jellegből fakadóan a közszolgáltató kötelezettsége, hogy valamennyi ingatlanhasználó részére a szolgáltatást nyújtsa, az ingatlanhasználók kötelezettsége, hogy a szolgáltatást igénybe vegye.

 

2. Milyen jogviszony van a hulladékgazdálkodási közszolgáltató és az ingatlanhasználó között?

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezően igénybe veendő jellegéből következően az ingatlanhasználó és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató között a szolgáltatás nyújtásával főszabályként szerződéses jogviszony keletkezik. Írásba foglalási kötelezettséget helyi rendelet állapíthat meg, mely lehetőséggel Pápán éltek, így Pápán az írásba foglalás kötelező.

 

3. Milyen hulladékok tartoznak a közszolgáltatás körébe?

A teljesség igénye nélkül a legfőbb anyagáramok: háztartási hulladék, háztartásihoz hasonló hulladék (nem természetes személyeknél keletkező vegyes hulladék), elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék, lom hulladék, hulladékudvarban átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok.

 

4. Miért kell igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást?

Az 1. pontban foglaltakon túl azért, mert a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok hasznosítása és környezetkímélő ártalmatlanítása környezetvédelmi, továbbá közegészségügyi szempontból előnyös, a szolgáltatás biztosítása és annak igénybevétele hozzájárul az egészséges környezethez való alapjog kiteljesedéséhez.

 

5. Milyen gyakorisággal kell igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, milyen gyakran kell a hulladékot elszállítatni?

A bomló szerves anyagot tartalmazó háztartási és háztartásihoz hasonló hulladékot – a vonatkozó jogi szabályozás szerint – legalább heti rendszerességgel el kell szállítani, illetve az ingatlanhasználó a helyi szabályozás alapján köteles az ingatlanán a hulladékot alacsony szinten tartani.

 

6. Mi alapján kell edényméretet választani?

A helyi rendeletben foglaltak szerint az ingatlanhasználók kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltató gépjárművéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben a hulladékukat átadásig gyűjteni.

A minimálisan alkalmazandó edény méretét az ingatlanok lakók száma alapján szintén a helyi rendelet szabályozza, mely szerint: 1-2 fő esetén 50-60 l-es edény, 3-8 fő esetén 110 – 120 l-es edény, több mint 8 fő esetén 240 l-es edény, ami minimálisan alkalmazandó.

 

7. Mi a teendő akkor, ha alkalomszerűen több hulladékot szeretnék elszállítatni, mint ami a szerződés szerinti edényembe belefér?

Ebben az esetben lehetőség van „KÖZSZOLG Kft.” feliratú narancssárga zsák vásárlására, mely zsáknak az ára magában foglalja a többlet szolgáltatás árát is. A többlet hulladékot ürítési napon az edény mellé kell helyezni, melyet kollégáink elszállítanak. Az egyéb módon kihelyezett többlethulladékot nem vagyunk kötelesek elszállítani.

 

8. Miért kell fizetni, ha az edény nincs kihelyezve?

A heti igénybevétel és szolgáltatási kötelezettség jogszabályból következik. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató az előírások szellemében minden héten szolgáltat és az ingatlanhasználók pedig kötelesek a szolgáltatást minden héten igénybe venni. Ezzel kapcsolatos alkotmánybírósági döntés ide kattintva olvasható.

 

9. Milyen szolgáltatás jár a közszolgáltatási díj ellenében?

Házhoz menő háztartási és háztartásihoz hasonló hulladék gyűjtés heti rendszerességgel, házhoz menő lom hulladék gyűjtés évente 1 alkalommal, elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sziget rendszer igénybevételére vonatkozó jogosultság, hulladékudvar igénybevételére vonatkozó jogosultság.

 

10. Mi történik a hulladékkal elszállítást követően?

Lásd folyamatábrák.

 

11. Kinek a feladata a konténerek/edények ürítése?

A hulladékgyűjtő edények és konténerek ürítésének kötelezettsége a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. feladata, mely tekintetében a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak minősül.

 

12. Kinek a feladata a konténerek/edények melletti hulladék elszállítása?

A közterületek fenntartása és a közterületek tisztántartása Pápa Város Önkormányzatának Városgondnokságának a feladata.

 

13. Milyen gyakorisággal kell a konténereket fertőtleníteni, tisztítani?

A jogszabályi előírások alapján a közcélú gyűjtést szolgáló konténerek fertőtlenítését legalább kéthavonta kell elvégezni.

 

14. Kinek a feladata a közterületek fenntartása?

A közterületek fenntartása és a közterületek tisztántartása Pápa Város Önkormányzatának Városgondnokságának a feladata.

 

15. Ünnepnapi szállítási rend minként alakul?

A hulladékok elszállítás minden esetben a megszokott rend szerint hétfőtől péntekig történik.

 

16. Hogyan szállítathatom el a lom hulladékomat?

Információk ide kattintva.

 

17. Mit tudok tenni a „zöld” hulladékommal?

A közszolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók – jogosultságuk igazolását követően – a hulladékudvarba díjmentesen beszállíthatják. További információkat ide kattintva találhat.

 

SZÁMLÁZÁSSAL és DÍJHÁTRALÉKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK:

 

18. Milyen fizetési gyakoriság és fizetési mód választható természetes személyek számára?

A közszolgáltatási szerződés alapján a fizetési gyakoriság havi, illetve negyedéves lehet, a fizetési mód esetén lehetőség van postai csekket, banki átutalást vagy csoportos beszedést választani.

 

19. Milyen fizetési gyakoriság és fizetési mód választható nem természtes személyek számára?

A közszolgáltatási szerződés alapján a fizetési gyakoriság negyedéves lehet, a fizetési mód esetén lehetőség van postai csekket vagy banki átutalást választani.

 

20. Jogosult lehetek valamilyen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kedvezményre vagy támogatásra?

Meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén Pápa Város Önkormányzata nyújthat támogatás. Ezzel kapcsolatos információkat szintén Pápa Város Önkormányzata tud adni.

 

21. Számla tartalma

Számlamagyarázat megtekintéséhez kattintson ide.

 

22. Hol és hogyan kaphatok információt a rezsidíj csökkentés végrehajtásáról?

A honlapunkon „Közszolgáltatási díjak” menüpont alatt, illetve a számlán a zöld mezőben.

 

23. Mi a teendő ha hátralékom keletkezik?

Mielőbb szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. Lehetőség van részletfizetési kérelem benyújtására a fizetéskönnyítés érdekében.

 

24. Milyen eljárás vár rám, ha nem tudom a díjhátralékomat rendezni?

Amennyiben hátraléka keletkezik, úgy első lépésként „Fizetési felszólítást” kap, majd amennyiben hátraléka nem kerül határidőre rendezésre, illetve – időközben – a hátralék rendezése érdekében nem születik részletfizetési megállapodás, úgy a hátralék átadásra kerül a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére adók módjára való behajtás céljából. A hátralék beszedésével kapcsolatos valamennyi költség (fizetési felszólítás díja, késedelmi kamat, hatósági behajtás díja) a hátralékost terheli.

 

25. Mi a teendő akkor, ha csoportos beszedési megbízás alapján nem történik meg a díj levonása?

Ebben az esetben a számla alapján gondoskodni kell a szolgáltatási díj megfizetéséről. A számla szerinti követelés mindaddig élő marad, amíg az kiegyenlítésre nem kerül. A kibocsátott számla kiegyenlítésének a felelőssége az ügyfélé, így ellenőriznie szükséges, hogy a folyószámláján a terhelések megtörténtek vagy sem.

 

SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL és MÓDOSÍTÁSSAL, ADATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK:

 

26. Kell szerződést kötni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval?

A helyi szabályozás alapján igen. A nyomtatványok ide kattintva letölthetőek.

 

27. Mi a teendő, ha az ingatlan használati viszonyában változás következik be?

Bármilyen jellegű változást, mely a közszolgáltatási szerződés valamely elemét érinti 15 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés elmaradásából adódó jogkövetkezmények a kötelezettet terhelik. Bizonyos esetekben új szerződés megkötése, bizonyos esetekben a szerződés módosítása szükséges. A nyomtatványok ide kattintva letölthetőek.

 

28. Mi a teendő, ha az ingatlan átmenetileg lakatlan? Ekkor is kell hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni?

Lehetőség van arra, hogy a lakatlan időszak alatt (90 napot meghaladó lakatlanság esetén) az ingatlanhasználó mentesüljön a díjfizetési kötelezettség alól amennyiben bejelentését előre megteszi. Utólagos kérelem benyújtására nincs lehetőség. A nyomtatvány ide kattintva letölthető.

A lakatlanság tényét utólag igazolni szükséges! Tájékoztató ide kattintav.

 

29. Milyen dokumentumra van szükségem ahhoz, hogy más nevében ügyet intézhessek?

Ahhoz, hogy valaki más nevében ügyet intézhessen két tanú által is aláírt meghatalmazásra van szüksége. A megfelelő tartalmú nyomtatvány honlapunkon is elérhető ide kattintva.